POWIATOWA RADA RYNKU PRACY DOBRZE OCENIŁA DZIAŁANIA PUP W PILE

24 września odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile. To organ opiniodawczo-doradczy Starosty Pilskiego w sprawach polityki dotyczącej rynku pracy.
Rada liczy 11 osób, a  jej skład wchodzą przedstawiciele różnych organizacji związkowych, pracodawców, społeczno-zawodowych, organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W posiedzeniu uczestniczyli Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, Ewa Dorna, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz członkowie Rady: Emilia Załachowska, Członek Zarządu Powiatu w Pile – reprezentująca Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile, Emilia Piechocka, radna Rady Miasta w Pile, reprezentująca Stowarzyszenie Przyjazna Wieś, Małgorzata Krüger – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, Iwona Żeleźniak – Cech Rzemiosł Różnych w Pile oraz Władysław Werhun – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”.
Obecny był również Wiesław Darul, przedstawiciel Zarządu Województwa Wielkopolskiego Forum Związków Zawodowych, którego Rada wybrała Przewodniczącym oraz Jarosław Ewertowski, reprezentant Powiatu Pilskiego – wybrany na Wiceprzewodniczącego PRRP.

Podczas posiedzenia członkowie Rady m.in. pozytywnie zaopiniowali działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pile za 2020 rok oraz działania podejmowane na aktywizację osób bezrobotnych od 1 stycznia do końca lipca 2021 r.
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pile wydatkował ogółem 69 mln 416,8 tys. zł, w tym:
– 51 mln 943,9 tys. zł na instrumenty wspierające przedsiębiorców w związku z COVID-19
(ze wsparcia skorzystało 8.266 podmiotów),
– 3 mln 047,2 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych (dla 397 osób),
– 797,4 tys. zł na rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami (dla 11 osób),
– 539,6 tys. zł na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników (dla 18 pracodawców i 256 pracowników). Z kształcenia ustawicznego skorzystało 49 podmiotów gospodarczych.
– 6 mln 760,6 tys. zł na zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne.
Ponadto realizowane były:
– 2 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: dla osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz  dla osób po 30. roku życia,
– 2 programy finansowane z rezerwy Ministra: dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także projekt „Aktywni niepełnosprawni IV” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2020 roku PUP wpisał do ewidencji 1.138 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom i wydał 119 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. Ponadto wydano 10.339 decyzji administracyjnych i 3.756 zaświadczeń na wnioski klientów.
W okresie I-VII 2021r. na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydatkowano:
4 mln 903,9 tys. zł, w tym 2 mln 546,3 tys. zł w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Pełen skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pile:
Przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych:
1. Wiesław Darul – Przewodniczący PRRP w Pile –  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Forum Związków Zawodowych
2. Adam Dopierała – Zarząd Regionu Wielkopolska „Solidarność” O/Piła
3. Małgorzata Krüger – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
4. Aleksander Tadych –  NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
5. Władysław Werhun – Związek  Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”
Przedstawiciele terenowych struktur pracodawców:
6. Zbigniew Ryczek – Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan”
7. Iwona Żeleźniak –  Cech Rzemiosł Różnych w Pile
Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związki zawodowe  rolników indywidualnych i izb rolniczych:
8. Andrzej Sawiński
Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy:
9. Emilia Załachowska – Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile  
10. Emilia Piechocka – Stowarzyszenie Przyjazna Wieś
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz nauki:
11. Jarosław Ewertowski  – Wiceprzewodniczący PRRP w Pile – Powiat Pilski     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *